FLF  
 

Seminar om skriftlig eksamen


 
 

Seminar i Fransklærerforeningen tirsdag 27. september på Berg videregående skole    

Tema: Skriftlig eksamen og vurdering i fransk, nivå I og nivå II    

Et tjuetalls medlemmer var samlet på Berg videregående skole tirsdag ettermiddag den 27. september. 
Leder Ingvild Nielsen ønsket velkommen og startet med å presentere en statistikk over forskjellen 
mellom standpunkt- og eksamenskarakter i språkfagene i videregående skole. 
Forskjellene er signifikante og spesielt for franskfaget. Hva kan dette skyldes? Er det fordi 
standpunkt uttrykker både skriftlig og muntlig i en og samme karakter, eller er det andre faktorer 
som spiller inn?    

Det er viktig å bli kjent med de nye nasjonale standardene i vurdering knyttet til franskfaget. 
For anledningen hadde Fransklærerforeningen invitert lektor Amalia Ardelean, Frogn videregående skole 
i Akershus, til å innlede om temaet. Hun var sensor denne våren og kunne formidle egne erfaringer fra 
skriftlig eksamen i fransk, nivå I og nivå II. På sensormøtet hadde det vært viktig å få til en consensus 
når det gjelder tolkningen av elevens kompetanse i besvarelsen. Er det "mykje god/framifrå" kompetanse, 
eller er det "nokså god/god" kompetanse i faget, som det står på side 3 i Vurderingsveiledningen.    

Det samme gjaldt for bruk av kilder i besvarelsen. Er det selvstendig bruk av kilder, etterfulgt av drøfting 
eller satt i sammenheng med problemstillingen for øvrig, eller er det bare avskrift?    

Kompetansemålene er jo utgangspunktet for eksamen, men medlemmene var overrasket over i hvor liten grad 
oppgavene gjenspeiler de forskjellige temaene som er tatt opp i lærebøkene, og som elevene jobber med 
gjennom hele skoleåret. Dette danner grunnlaget for muntlig eksamen, men burde det ikke danne grunnlag 
for skriftlig også? Slik som det er i dag, kan et hvilket som helst tema dukke opp til eksamen.    

På nivå I, syntes medlemmene at en skriftlig/muntlig prøve er et godt alternativ til dagens ordning.  

På nivå II, kunne et tema-hefte være en mulighet, som et utgangspunkt til en refleksjonsoppgave.    

På hvilken måte "premierer" man besvarelsene i dag? Får eleven som bruker informasjon fra oppgavene 
(vedleggene) på en formålstjenelig måte en bedre karakter enn eleven som prøver å svare "selvstendig"? 
Hvordan vurderer man språk i forhold til innhold?    

Det bør være samsvar mellom kompetansemålene i læreplanen og kjennetegn på måloppnåelse i Vurderingsveiledningen.

Hvilke kompetansemål er det som prøves i forhold til læreplanen på eksamen i dag?    

Til slutt så vi på noen elevbesvarelser (anonyme) og vurderingen av dem. Var vi enig? Både ja og nei. 

Ost og vin smakte godt og ble en hyggelig avslutning på seminaret.    

Mona Elset
 
     
Retour/Bak Publisert: 17.10.2011/FLF