Regjeringen foreslår å fjerne tilleggspoeng for fremmedspråk i opptakssystemet til høyere utdanning.
Dette signaliserer en nedprioritering av språk og kultur i det norske samfunnet, noe som bekymrer
oss i Fransklærerforeningen.

 
Realfagspoeng beholdes fordi det er behov i samfunnet. Det samme gjelder for militærtjeneste fordi
vi lever i en spent tid der opprustning av forsvaret er viktig. Vi ser også fremmedspråk som et viktig
fag som det er stort behov for i vårt samfunn i dag, derfor mener vi at tilleggspoengene for
fremmedspråk må beholdes av flere grunner:

For det første blir de som lærer fremmedspråk mer bevisste på sitt eget morsmål, noe som styrker
deres grammatiske og semantiske forståelse. Videre bidrar fremmedspråk til flerkulturell forståelse
og gir innsikt i historie og kultur. Den geopolitiske betydningen av språkkunnskap er også uunnværlig
i vår turbulente verden i dag, der det er et stort behov for journalister og forskere som behersker
flere språk for å rapportere fra konflikter og politiske begivenheter.
 
Å kunne kommunisere på flere språk gir kunnskap, stolthet og hindrer fremmedfrykt. Det er
avgjørende for økt kommunikasjon og internasjonal forståelse. Språkkunnskap åpner dører og gir en
unik profil. Fransk, tysk, spansk og andre fremmedspråk er viktige verktøy for kommunikasjon og
samarbeid på tvers av grenser. Det er derfor avgjørende at regjeringen anerkjenner betydningen av
språkutdanning for en mangfoldig og inkluderende utdanningssektor.

Rydding i opptakssystemet har som mål å sikre at studiestart ikke forsinkes. Poengene i
fremmedspråk tjenes gjennom videregående skolegang og påvirker dermed ikke studiestart.
Når det gjelder fremmedspråk nivå III bidrar fordypningen til å styrke forståelsen og
kommunikasjonsevnen på målspråket, spesielt er dette viktig for studenter med internasjonale
studieplaner der nivå B2 kreves.

Frykten er at fjerningen av tilleggspoeng vil minske antall elever som velger nivå III, redusere tilbudet
og skade studentene som ønsker å fordype seg i språk. Av disse grunner må man ikke fjerne
tilleggspoeng for nivå III.
 
Det er på høy tid å erkjenne at språkkunnskap er en uvurderlig ressurs både for den enkelte og
samfunnet som helhet. Å fjerne tilleggspoeng for fremmedspråk er et skritt i feil retning og
underminerer verdien av språklig mangfold og kulturell forståelse. Fransklærerforeningen
oppfordrer derfor regjeringen til å revurdere sitt forslag og sikre at språkkunnskap fortsatt verdsettes
i norsk utdanningssystem.

Styret i Fransklærerforeningen.